Praktijk Gaby Kletter - Fysiotherapie & Massage

Een kleinschalige praktijk met persoonlijke aandacht

Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in dienst. De Engelse naam voor de AVG is GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een wet ter bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Uw fysiotherapeut gaat uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om. Met betrekking tot genoemde wetgeving is deze privacy verklaring opgesteld. Praktijk Gaby Kletter, gevestigd aan Torenstraat 6, 9679 BP Scheemda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Gaby Kletter respecteert de privacy van haar patiënten en cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens
Praktijk Gaby Kletter
Torenstraat 6
9679 BP Scheemda
06-10962263
https://www.praktijkgabykletter.nl
Contactpersoon
Gaby Kletter

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Gaby Kletter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Medische gegevens van onze patiënten worden opgeslagen op de dubbel beveiligde server van Intramed Online, die ISO27001 en NEN 7510 is gecertificeerd. Praktijk Gaby Kletter heeft met Intramed een verwerkersovereenkomst gesloten. Op de beveiligde server van Cloud Mobiel BV, met wie Praktijk Gaby Kletter een bewerkersovereenkomst heeft gesloten worden persoonsgegevens van niet patiënten, zoals NAW gegevens en contactgegevens bewaard in een met wachtwoord beveiligde database. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Gezondheid
- Burgerservicenummer
- Nummer identiteitsbewijs
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer, indien u zelf betaalt

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Cloud Mobiel BV (Cloudmobiel.nl), met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Praktijk Gaby Kletter zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over patiënten of cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkgabykletter.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Praktijk Gaby Kletter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Gaby Kletter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘Overeenkomst’ en ‘Wettelijke verplichting’.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
- Praktijk Gaby Kletter verwerkt persoonsgegevens ook administratief als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Gaby Kletter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Gaby Kletter) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Gaby Kletter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1) Medisch dossier patiënten, waarin de volgende persoonsgegevens zijn opgenomen

Type persoonsgegegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

max. 15 jaar*

I.v.m. wettelijke verplichting WGBO

Geslacht

max. 15 jaar*

idem

Geboortedatum/leeftijd

max. 15 jaar*

idem

Gezondheid

max. 15 jaar*

idem

Burgerservicenummer (BSN)

max. 15 jaar*

idem

Nummer identiteitsbewijs

max. 15 jaar*

idem

Adres

max. 15 jaar*

idem

E-mail adres

max. 15 jaar*

idem

Telefoonnummer

max. 15 jaar*

idem

* Dit geldt vanaf de laatste behandeling. Na deze termijn worden de medische gegevens vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

2) Persoonsgegevens niet-patiënten

Type persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

max. 1 jaar

Administratieve doeleinden

Adres

max. 1 jaar

idem

E-mail adres

max. 1 jaar

idem

Telefoonnummer

max. 1 jaar

idem

Bankrekeningnummer

max. 1 jaar

idem


Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Gaby Kletter deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Gaby Kletter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Gaby Kletter uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam bedrijf            Doel

Intramed                   Bijhouden van uw Electronisch Patienten Dossier (EPD) om u van goede zorg te kunnen voorzien.

GERRIT Diensten      Inlichten van uw huisarts (alleen met uw toestemming) via Zorgmail.
GERRIT Diensten      Inlichten van uw specialist (indien u bent doorverwezen) via Zorgmail.

Qualizorg                   Patiëntervaringsonderzoek via Qualiview, moet in opdracht van sommige zorgverzekeraars.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Praktijk Gaby Kletter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Gaby Kletter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkgabykletter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Gaby Kletter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Gaby Kletter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkgabykletter.nl.

Praktijk Gaby Kletter heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- PC en Labtop zijn beveiligd via Symantec Corporation, software Symantec Endpoint Protection.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien in de adresbalk van uw browser 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-Internetstandaard SPF gebruiken wij om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.